Zmija je Slobodna – [Genesis 3:14]

Podignite svoje energije, a potom vibrirajte sljedeći paragraf 9 puta : 

____________________________ 
 

AHKH-YEHY-AHKH • YAIM-UHY–LAHK • LAHKH-OHT • RRAHFF–‘AH’–AYV • KHAYL-AYT • AKH-NOHKH-UHGG–‘AHL’ • EHD-AHS-HAH • TAHY-AHKH • LOHK-EEM-UU • AHM-HEH-UHB-HAH–LOHK-EEM • AHT-AH • RR-UU-RRAH • T-OH-ZZ • AHT-EES–‘AHH’ • EEK • SH-AKH-AHN-NAH–LEH • MEEHH-OHL-EH • AHV-OH-HUHY • RR-EHM-OH-YAV 

____________________________ 

Potom vibrirajte AUM a onda izrecite afirmaciju 18 puta :  

  • Zmija je slobodna. Zmija je uzvišena. Zmija je VJEČNA!!! 

Vibrirajte AUM 

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!