Proklinjanje Izraela

Podignite svoje energije, a potom vibrirajte sljedeći paragraf 9 puta : 

____________________________ 
 

AHKH-AHR-UHB • YAY-EHV • AHKH-EHM-USH •

AHL-DAHG-AH-AHV • AHKH-KHEHRR-AHV-AH-AHV •

LOHD-AHG • OIG-UHL • AHKH-SS–‘EH’–EHV •

AHM-AHD-AH-AHH • TOKH-UHP-SHEEM–LOHK • AHKH-UHV •

UUKH-UHR-VEEN-AYV • ROH-AH • AHKH-EHL-AHK-MUU •

AHKH-AYKH-RAHV-UHM • AHKH-RAHV-AH-AHV 

____________________________ 

Nakon vibriranja gornjeg paragrafa 9 puta, postavite sljedeću afirmaciju sa osudom 9 puta :  

  • Vibrirajte AUM 
  • Oni koji blagoslavljaju Izrael su prokleti 
  • Oni koji proklinju Izrael su blagoslovljeni
  • Vibrirajte AUM 

Zatvorite Ritual sa : SLAVA SATANU ZAUVIJEK!!!!!!